Algemene Voorwaarden

Algemene regels

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool SalsDanza., hierna ook te noemen: de  dansschool.
 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 5. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico, verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Inschrijvingen

 1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
 2. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
 3. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc..Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Annuleren

 1. Een cursus of workshop kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd.
 2. Bij annulering van de cursus of workshop langer dan 14 werkdagen na inschrijving dient er 20,- Euro annuleringskosten te worden betaald echter bij annulering van de cursus of workshop binnen 14 werkdagen voor aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te worden betaald. Lesgelden worden niet geretourneerd.
 3. De annulering dient per aangetekend schrijven plaats te vinden en kan worden verzonden naar:
  Dansschool SalsaDanza, Lupinesingel 532 Alphen aan den Rijn.
  U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
 4. Annuleren kan ook per e-mail via info@salsadanza.nl. Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Dansschool SalsaDanza is ontvangen.

Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.
  De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Herinneringskosten

 1. Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn / periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden zijn aan de inning.

De cursus

 1. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
  * de globale inhoud van de cursus
  * het aantal lessen
  * de tijdsduur van een les
  * de lestijden
  * de aanvang van de cursus
  * de frequentie van de lessen
  * eventuele overige verplichtingen
 2. De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
 3. De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het komende cursusjaar. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursus geld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Gravenhage.